محتوا و سرفصلهای دوره:

  • محتوا و سرفصلهای دوره:
  • استفاده از مدارهای الکتروتکنيك در کنترل سيستم های هيدروليکی
  • نحوه کارکرد اجزاء الکتريکی (رله ها، سنسورهای موقعيت و فشار، منبع تغذيه، بوبين ها و ...) و اجزاء الکتروهيدروليکی (شيرهای برقی)
  • توابع منطقي و معادل آن ها در هيدروليك و برق
  • طراحی و تست مدارهای منطقی و پايه الکتروهيدروليك با استفاده از تکنيك رله
  • استفاده از تایمرها و شمارنده های الکتریکی
  • طراحی کنترل های تابع مکان، فشار، زمان و چند سرعته
  • موارد ايمنی و جلوگيری از استهلاک اجزاء هيدروليکی مدارات حذف جرقه
  • آشنايی با سنسورهای بدون تماس مکانيکی و بستن تمرينهای عملی
  • طراحی مدارهای منطقی در نرم افزار و اجرای مدارها

 

کد دوره : H2

پیش نیاز دوره : H1

هزینه دوره برای شرکت ها : 1،500،000 تومان

هزینه دوره برای افراد : 200،000 تومان

 

------- بحث و تبادل نظر پیرامون واحد آموزش و دوره های ما در انجمن -------