مکانیزم داخلی شیرهای کنترل جهت در انواع سوپاپی وقرقره ای طبقه بندی می شوند. استفاده از شیرهای کنترل جهت با مکانیزم لغزشی از عمومیت بیشتری برخوردار است شیر های چند راهه نوعی از شیر های کنترل جهت هستند که با تغییر وضعیت مکانیزم داخلی آنها سیال ورودی به هر یک از دهانه های خروجی مورد نظر هدایت می شود. نوع مکانیزم تغییر وضعیت شیر با توجه به تعداد مدت زمان وتناوب عملکرد آن انتخاب می شود و اثر مهمی بر کیفیت عملکرد سیستم خواهد داشت اغلب شیر های به کار رفته درتجهیزات دارای عملکرد دیجیتال بوده و از حالت کاملا باز به حالت کاملا بسته تبدیل می شوند. کلیه شیر های کنترل جهت برند های معتبر جهانی در انواع و مدل های مختلف توسط شرکت سامان صنعت پویا تعمیر و مهندسی معکوس می گردد. این تعمیرات شامل بررسی نشتی ، بررسی قدرت و عملکرد بوبین ها و میل بوبین ها ، بالانس جریان می باشد. برخی از شیرهای کنترل جهت قابل تعمیر از برند های معتبر در زیر آورده شده است.

لازم به ذکر است کلیه شیرهای مشابه از برند های دیگر نیز قابل تعمیر می باشد برای اطلاعات بیشتر می توانید با متخصصین شرکت در تماس باشید.

Rexroth

 
مدلتوضیحاتقابل تعمیرتعمیر شدهعکس
 SEC 63/3, 4/2 and 4/3 directional seat valve with solenoid actuation
 M-.SED62/2, 3/2 and 4/2 directional seat valve with solenoid actuation
  SED 6…XE3/2 and 4/2 directional seat valves, direct operated, with solenoid actuation
 M-.SED 6…XN3/2 and 4/2 directional seat valves with solenoid actuation
 M-.SED 6...VE13/2 and 4/2 directional seat valves with solenoid actuation
 M-.SED 103/2 and 4/2 directional seat valve with solenoid actuation
 M-.SED 10…XN3/2 and 4/2 directional seat valves, direct operated, with solenoid actuation
 M-.SEW 6Directional poppet valves, directly operated, with solenoid actuation
 SEW 6…XE2/2, 3/2 and 4/2 directional seat valves, direct operated, with solenoid actuation
 M-.SEW 103/2 and 4/2 directional seat valve with solenoid actuation
 SEW 10…XE3/2 and 4/2 directional seat valves, direct operated, with solenoid actuation
 E-.SE63/2 and 4/2 directional seat valves with solenoid actuation for water emulsion
 E-.SE 6 ...X...3/2 and 4/2 directional seat valves, direct operated, with solenoid actuation
 W-.SE63/2 and 4/2 directional seat valves with solenoid actuation, for water
 W-.SE 6 ...X3/2 and 4/2 directional seat valves with solenoid actuation
 M-.SE 6 ...XD3/2 and 4/2 directional seat valves with solenoid actuation
 M-.SMM2/2, 3/2 and 4/2 directional seat valve with manual actuation
 M-.SMR2/2, 3/2 and 4/2 directional seat valve with mechanical actuation
 M-.SH2/2, 3/2 and 4/2 directional seat valve with fluidic actuation
 M-.SP2/2, 3/2 and 4/2 directional seat valve with fluidic actuation
 M-Z4SEH4/2 directional seat valve, pilot-operated
 WE 6...EDirectional spool valves, direct operated, with solenoid actuation
 WE 6...E...4074/3, 4/2 and 3/2 directional valve with wet-pin DC solenoids
 WE 6...E...URDirectional spool valves, direct operated, with solenoid actuation
 WE 6 ../.B..XD...4/3, 4/2 and 3/2 directional valve with DC solenoids
 WE 6 …E..XEDirectional spool valves, direct operated, with solenoid actuation
 WE 6 ../.E..XN...4/3, 4/2 and 3/2 directional valves with wet-pin DC solenoids
 WE 6...HDirectional spool valves, direct operated, with solenoid actuation
 WE 6...73...A12Directional spool valves, direct operated, smoothly switching, with solenoid actuation
 WE 6 ../.B..XH...4/3, 4/2 and 3/2 directional valves with wet-pin DC solenoids
 WE 6 ../.B..XM...4/3, 4/2 and 3/2 directional valves with wet-pin DC solenoids
 WE…6/.B…VP1Directional spool valves, direct operated, with solenoid actuation
 WE…6/.E…VE1Directional spool valves, direct operated, with solenoid actuation
 WH 64/3, 4/2 and 3/2 directional valve with fluidic actuation
 WH 6...XCDirectional spool valves, direct operated, with fluidic actuation
 WHZ 64/3, 4/2 and 3/2 directional valve with fluidic actuation
 WP 64/3, 4/2 and 3/2 directional valve with fluidic actuation
 WP 6...XCDirectional spool valves, direct operated, with fluidic actuation
 WPZ 64/3, 4/2 and 3/2 directional valve with fluidic actuation
 WMD 6Directional spool valves, direct operated, with mechanical or manual actuation
 WMDA 6Directional spool valves, direct operated, with mechanical or manual actuation
 WMM 6Directional spool valves, direct operated, with mechanical or manual actuation
 WMM 6...XC4/3, 4/2 and 3/2 directional valve with manual actuation
 WMR 6Directional spool valves, direct operated, with mechanical or manual actuation
 WMRZ 6Directional spool valves, direct operated, with mechanical or manual actuation
 WMU 6Directional spool valves, direct operated, with mechanical or manual actuation
 WMM 10Directional spool valves, direct operated, with manual actuation
 WN 10Directional spool valves, direct operated, with fluidic actuation
 WP 10Directional spool valves, direct operated, with fluidic actuation
 WE 10...CDirectional spool valves, direct operated, with solenoid actuation
 WE 10...EDirectional spool valves, direct operated, with solenoid actuation
 5-.WEDirectional spool valves, direct operated, with solenoid actuation
 H-4WMM4/3 and 4/2 directional valve, with hand lever actuation
 WHDirectional spool valves, pilot operated, with hydraulic actuation
 H-WHDirectional spool valves, pilot operated, with hydraulic actuation
 WEHDirectional spool valves, pilot operated, with electro-hydraulic actuation
 WEH...=URDirectional spool valves, pilot operated, with electro-hydraulic actuation
 H-WEHDirectional spool valves, pilot operated, with electro-hydraulic actuation
 H-WEHDirectional spool valves, pilot operated, with electro-hydraulic actuation
 H-4WEH…XD...Directional spool valves, pilot operated, with electro-hydraulic actuation (Explosion protection "flameproof enclosure")
 H-4WEH…XE…Directional spool valves, pilot operated, with electro-hydraulic actuation (Explosion protection "Increased safety")
 H-4WEH...VP1Directional spool valves, pilot operated, with hydraulic actuation
 WHHDirectional spool valves, pilot operated, with hydraulic-hydraulic actuation
 H-.WHHDirectional spool valves, pilot operated, with hydraulic-hydraulic actuation
 WPHDirectional spool valves, pilot operated, with pneumatic-hydraulic actuation
 H-.WPHDirectional spool valves, pilot operated, with pneumatic-hydraulic actuation
 WMMHDirectional spool valves, pilot operated, with mechanical-hydraulic actuation (hand lever)
 H-.WMMHDirectional spool valves, pilot operated, with mechanical-hydraulic actuation (hand lever)
 WMRHDirectional spool valves, pilot operated, with mechanical-hydraulic actuation (roller plunger)
 H-.WMRHDirectional spool valves, pilot operated, with mechanical-hydraulic actuation (roller plunger)
 WMUHDirectional spool valves, pilot operated, with mechanical-hydraulic actuation (roller plunger, rotated 90°)
 H-.WMUHDirectional spool valves, pilot operated, with mechanical-hydraulic actuation (roller plunger, rotated 90°)
 WMDHDirectional spool valves, pilot operated, with mechanical-hydraulic actuation (rotary knob)
 H-.WMDHDirectional spool valves, pilot operated, with mechanical-hydraulic actuation (rotary knob)
 WMDAHDirectional spool valves, pilot operated, with mechanical-hydraulic actuation (rotary knob, lockable)
 H-.WMDAHDirectional spool valves, pilot operated, with mechanical-hydraulic actuation (rotary knob, lockable)

کلمات کلیدی : شیرهای کنترل جهت معمولی - شیرهای کنترل جهت - 

 SEC 6 - M-.SED6 - SED 6…XE - M-.SED 6…XN -  M-.SED 6...VE1 -  M-.SED 10 - M-.SED 10…XN - M-.SEW 6 -  SEW 6…XE - M-.SEW 10 -  SEW 10…XE -  E-.SE6 - E-.SE 6 ...X... -  W-.SE6 -  W-.SE 6 ...X - M-.SE 6 ...XD -  M-.SMM -  M-.SMR -  M-.SH -  M-.SP -  M-Z4SEH -  WE 6...E -  WE 6...E...407 - WE 6...E...UR - WE 6 ../.B..XD... -  WE 6 …E..XE - WE 6 ../.E..XN... -  WE 6...H - WE 6...73...A12 - WE 6 ../.B..XH... - WE 6 ../.B..XM... - WE…6/.B…VP1 - WE…6/.E…VE1 - WH 6 -  WH 6...XC - WHZ 6 -  WP 6 -  WP 6...XC -  WPZ 6 -  WMD 6 - WMDA 6 -  WMM 6 - WMM 6...XC -  WMR 6 -  WMRZ 6 -  WMU 6 - WMM 10 - WN 10 -  WP 10 -  WE 10...C -  WE 10...E -  5-.WE - H-4WMM - WH -  H-WH -  WEH - WEH...=UR - H-WEH - H-4WEH…XD... -  H-4WEH…XE… -  H-4WEH...VP1 - WHH - H-.WHH - WPH -  H-.WPH -  WMMH -  H-.WMMH -  WMRH -  H-.WMRH -  WMUH -  H-.WMUH - WMDH - H-.WMDH - WMDAH - H-.WMDAH