شیر پاتیل 

این شیرجز شیرهای بلوکی تقسیم بندی شده و متشکل از چهار شیر متصل و یک زیر شیری به علاوه فشار شکن می باشدیک خط فشار از تمامی شیر ها گذشته و به عملگر متصل است با تحریک هر شیر این خط فشار قطع شده و جریان به عملگر دیگر می رود می توان گفت هرکدام از این شیرها از نوع ۶ راهه ۳ وضعیته است.

       

کد گذاری  =============================================================================

عملکرد   ===============================================================================

شیر یکطرفه اجزا ساده ولی مهم سیستم هیدرولیک است به بیان ساده از این شیر ها به منظور ثابت نگه داشتن جهت جریان سیال استفاده می شود. شیر یکطرفه حرکت آزاد سیال را در یک جهت میسر ساخته و از حرکت آن در جهت مقابل جلوگیری می کند. پاپت ولو ها شیرهای برقی کنترل جهت هستند که با تحریک سولونویید آن مسیر روغن را باز یا بسته می کند. یکی از اصلی ترین کاربرد این شیر ها در قفل کن می باشد. استقرار صحیح شیر در جای مناسب عملکرد بهینه سیستم را به دنبال دارد مقدار جریان عبوری از یک شیر کنترل جریان مادامیکه اختلاف فشار در دو طرف آن ثابت باقی بماند تغییر نخواهد کرد.

نماد عناصر هیدرولیک   ====================================================================

 

 

 

احتیاج روز افزون صنایع به تکنیک مهندسی کنترل و پیدایش و توسعه وسایل و ابزای که مورد کاربرد این چنین سیستم های کنترلی قرار می گیرد ایجاب می کند آن وسایل و قطعات از نقطه نظر نحوه کار و وظیفه شان در سیستم دارای علائم واحد و یا استاندارد شده ای باشند که هم طراحان بتوانند سریعتر و راحت تر طرح خود را پیاده کنند و هم پرسنل مرتبط با چنین سیستم هایی بتوانند طرح مذبور را سریع تر و راحت تر بخوانند و با دستگاه کار کنند.

 

 

قسمت های اصلی  شیر پاتیل ولو =============================================================

 

 

  1. بلوک
  2. اسپول
  3. فنر
  4. پیچ تثبیت
  5. پین
  6. اهرم
  7. نگهدارنده فنر

جدول مشخصات   =======================================================================

 
 مشخصات
۳۵۰ bar (5075 psi)حدکثر فشار کاری
۶۰۰ L/minحداکثر جریان عبوری
طبق نمودارنرخ دبی
۱۰۰ bar (1450 psi)حداکثر فشار برگشتی تانک
DIN 51 524مایع هیدرولیک
-۲۰C   تا  +۷۰Cدرجه حرارت مایع هیدرولیک
۴ Micronsفیلتراسیون روغن
۱۰-۴۰۰ cSt at 40c˚ویسکوزیته

ساپلیت شیر پاتیل ولو  ===================================================================