محتوا و سرفصلهای دوره:

  • کليات آناليز علل ريشه ای RCAحل مسائل مبتنی بر پيشامد و آشنايی اصول علت و معلولی در عيب يابی سيستم های پنوماتيکی
  • گام های اصلی در آناليز موثر علل ريشه ای خرابی در سيستمهای پنوماتيکی
  • تدارک برای شروع آناليزو جستجو برای اسناد و شواهد واولويت بندی مشکلات، ابزارها و نمونه ها
  • تعريف معيار آستانه ای برای آناليز و استفاده عملی و معيار های ادامه يا توقف آناليز در سيستمهای پنوماتيکی
  • اعضای گروه آناليز و نکات کليدی مربوطه و چگونگی برگزاری جلسات آناليز علت و معلولی
  • بررسی شرايط عملياتی مشکل ملاحظات و بهره گيری از آناليز تغييرات و مشکلات گذشته
  • تعريف مسئله و بايد ها و نبايد ها وتشکيل نمودار واقعيت، نکات کليدی در شناسايی علل خرابی در سيستمهای پنوماتيکی
  • جستجو برای اثر اوليه و آناليز علت و معلولی مشکلات و پنج W و يك H
  • عيب يابی در سيستم های پنوماتيکی و الکتروپنوماتيکی با استفاده از نرم افزار FLUID SIM

 

کد دوره : P4

پیش نیاز دوره : P1

هزینه دوره برای شرکت ها : 1،500،000 تومان

هزینه دوره برای افراد : 200،000 تومان

 

------- بحث و تبادل نظر پیرامون واحد آموزش و دوره های ما در انجمن -------