محتوا و سرفصل های دوره:

  • معرفی و بیان کاربردهای مختلف هیدرولیک
  • مقایسه سیستم های هیدرولیکی با سیستم های مکانیکی، نیوماتیکی و الکتریکی
  • آشنایی با قوانین فیزیکی مورد استفاده در علم هیدرولیک و مفاهیم دبی، فشار، کار توان و سرعت در سیستمهای هیدرولیک.
  • اصول عملکرد پمپ ها و معرفی انواع پمپ ها
  • اصول عملکرد شیر ها و معرفی انواع شیرهای کنترل فشار، کنترل دبی و کنترل مسیر
  • اصول عملکرد عملگرها و معرفی انواع عملگرها
  • آشنایی با سمبل ها و نمادهای هیدرولیکی در محیط نرم افزار
  • شبیه سازی مدارات مقدماتی هیدرولیک در نرم افزار و تست به صورت عملی
  • بررسی و تفسیر مدارهای پرکاربرد صنعتی
  • معرفی روش های مختلف کنترل سرعت و فشار.

کد دوره : H1

پیش نیاز دوره : دیپلم

هزینه دوره برای شرکت ها : 1،500،000 تومان

هزینه دوره برای افراد : 200،000 تومان

 

------- بحث و تبادل نظر پیرامون واحد آموزش و دوره های ما در انجمن -------