محاسبه جابجایی پمپ

محاسبه دبی پمپ های هیدرولیک

جابجایی پمپ میزان حجم سیال خروجی پمپ بازای یک دور دوران کامل شفت پمپ توسط محرک خود است.

ادامه مطلب

ضربه گیر

ضربه گیری از عملگر هیدرولیک Cushioning

معمولا زمانی که سرعت سیلندر بیش از 10 cm/s است و در مواردی که لازم است سرعت بار به شدت کاهش یابد از وسائل ضربه گیری استفاده می شود. ضربه گیری باعث جذب انرژی جنبشی بار و آرام شدن حرکت پیستون می گردد. انرژی جذب شده به گرما تبدیل شده و سبب گرم شدن سیال می گردد.
ادامه مطلب

فیوز هیدرولیکی

فیوزهای هیدرولیک شباهت زیادی به فیوزهای الکتریکی دارند؛ همانگونه که فیوز الکتریکی در مدارهای برقی یا الکترونیکی در هنگام افزایش بار (over load) یا افزایش دما (over heating) سبب قطع مدار شده و از آسیب های جدی به تجهیزات جلوگیری می کند، فیوز هیدرولیکی نیز جهت ایمنی تجهیزات و عناصر مدار هیدرولیک بکار میرود. بطور مثال اگر نشت روغن (شکستگی لوله یا پارگی شیلنگ) در مدار بوجود آید فیوز هیدرولیک متوجه شده و مسیر روغن را می بندد تا از به هدر رفتن روغن جلوگیری شود. به همین جهت در بین متخصصین فنی به اسم قطع کن شیلنگ شناخته می شود …

ادامه مطلب