6 راه تعمیر شیلنگ های یک سیستم هیدرولیکی

6راه تعمیر شیلنگ های یک سیستم هیدرولیکی بسیاری از ماشین ها و تجهیزات ها دارای شیلنگ های هیدرولیکی هستند. این شیلنگ ها به طور معمول قابلاطمینان و عمر زیادی دارند، اما در صورت استفاده زیاد پاره می شوند. زمانی که با چنین مشکلی رو به رو شدید،
بهترین کار تماس با فرد متخصص در زمینه تعمیر و تست شیلنگ های هیدرولیکی است. اما در وضعیت اضطراری،احتمالا نیاز به یک تعمیرات ابتدایی تا رسیدن یک متخصص را دارید. تعمیر موقت شیلنگ هیدرولیکی بر خلاف آنچه تصور می شود، کار سختی نیست و به 6مرحله زیر تقسیم می شود:

ادامه مطلب

فیوز هیدرولیکی

فیوزهای هیدرولیک شباهت زیادی به فیوزهای الکتریکی دارند؛ همانگونه که فیوز الکتریکی در مدارهای برقی یا الکترونیکی در هنگام افزایش بار (over load) یا افزایش دما (over heating) سبب قطع مدار شده و از آسیب های جدی به تجهیزات جلوگیری می کند، فیوز هیدرولیکی نیز جهت ایمنی تجهیزات و عناصر مدار هیدرولیک بکار میرود. بطور مثال اگر نشت روغن (شکستگی لوله یا پارگی شیلنگ) در مدار بوجود آید فیوز هیدرولیک متوجه شده و مسیر روغن را می بندد تا از به هدر رفتن روغن جلوگیری شود. به همین جهت در بین متخصصین فنی به اسم قطع کن شیلنگ شناخته می شود …

ادامه مطلب