فیلم آموزشی اساس کار شیرهای کنترل جهت ( بخش دوم )

فیلم آموزشی اساس کار شیرهای کنترل جهت ( بخش اول ) این فیلم اموزشی توسط بخش فن اوری اطلاعات شرکت سامان صنعت پویا تهیه شده است. 

فیلم آموزشی اساس کار شیرهای کنترل جهت ( بخش اول )

فیلم آموزشی اساس کار شیرهای کنترل جهت ( بخش اول ) این فیلم اموزشی توسط بخش فن اوری اطلاعات شرکت سامان صنعت پویا تهیه شده است. 

فیلم آموزشی نحوه عملکرد شماتیک شیر کنترل جهت پایلوتی

فیلم آموزشی نحوه عملکرد شماتیک شیر کنترل جهت پایلوتی این فیلم اموزشی توسط بخش فن اوری اطلاعات شرکت سامان صنعت پویا تهیه شده است. 

اهمیت کنترل دمای روغن هیدرولیک

کنترل دمای روغن هیدرولیک

در هوای سرد، افزایش دمای روغن چندان چالش برانگیز و نگران کننده نیست؛ اما حقیقت آنست که هر سیستم هیدرولیکی صنعتی که در دمای بیش از 140 درجه سانتی گراد کار می کند، داغ به شمار می رود. توجه کنید که در دماهای بالاتر از 140 درجه سانتی گراد، به ازای هر 18 درجه افزایش دما، عمر روغن نصف می شود. دستگاه ها و سیستم هایی که در دمای بالا کار می کنند، ممکن است تولید لجن کنند که (گیر) کردن شیر های اسپولی شود. نشتی پمپ ها و موتورهای هیدرولیکی با افزایش دما افزایش یافته و در نتیجه سرعت دستگاه کاهش می یابد.

ادامه مطلب