مانیفولد هیدرولیکی جزیی است که جریان سیال بین پمپ ها و اجزای دیگر در یک سیستم هیدرولیکی را مرتبط می کند. از این نظر می تواند با یک تابلو در مدار الکتریکی مقایسه شود، زیرا اجازه می دهد اپراتور مقدار جریان سیال بین اجزای یک سیستم هیدرولیک را کنترل کند. به عنوان مثال، در یک لودر، یک چند راهه به جک تلسکوپی جلو متصل است. این مانیفولدبه اهرم های کابین اپراتور متصل شده است، که اپراتور از آن برای دستیابی به رفتار مورد نظر استفاده می کند. مانیفولد از شیرهای هیدرولیکی متصل به یکدیگر بهره می برد. کنترل رفتار پیچیده در یک منیفولد ترکیبی از حالت های شیر های متصل به آن است. به عبارت ساده، یک مانیفولدهیدرولیک، روغن هیدرولیک را در یک مدار توزیع می کند. جریان روغن تحت فشار توسط شیرهای هیدرولیکی نصب شده در داخل آن تنظیم می شود و از طریق شیلنگ به  ابزار کار ( موتور هیدرولیک یا سیلندر) هدایت می شود.

ساخت منیفولد و زیر شیر به دو دسته استاندارد و سفارشی تقسیم بندی می شود. در نوع استاندارد که بیشتر در زیر شیری مورد استفاده است ، معمولا تبدیل و ارتباط بین دو سایز از شیر می باشد. در نوع سفارشی کلیه عملکرد و شیرهای مورد استفاده قابل سفارش و تجمیع هستند. به عنوان مثال می توان بیشتر شیرهای یک مدار هیدرولیکی را در یک بلوکه تجمیع کرد . با این کار ضمن کوچک کردن مدار و تجهیزات ، شلینگ های رابط حذف شده، نشتی کاهش و راندمان افزایش می یابد.

کلمات کلیدی : تجهیزات هیدرولیک - ساخت ادوات هیدرولیکی - لوازم هیدرولیکی -  تجهیزات هیدرولیک - ساخت مانیفولد و زیر شیر - ساخت مانیفولد - ساخت زیر شیری - ادوات هیدرولیک - مانیفولد - منیفلد - منیفولد