در مدارهای هیدرولیکی انرژی منتقل شده به سیال بوسیله پمپ، نیاز به کنترل و هدایت دارد تا بتواند نیاز ما را در مورد نیرو، سرعت و ترتیب انجام کار برآورده سازد. شیر هیدرولیک کنترل جهت در گستره وسیعی ساخته و طراحی میشود. که نوع و اندازه مورد استفاده آنها با در نظر گرفتن مدار هیدرولیکی و خصوصیت سیستم طراحی شده تعیین می شود. این شیرها در چهار دسته شیرهای اهرمی ، سلونوئیدی ، پایلوت دار و کاتریجی گنجانده شده است.

 

 

مکانیزم این شیر هیدرولیک کنترل جهت به صورت سولونوئید برقی بوده و با تحریک سولونوئید اسپول جابجا شده و روغن خروجی از پمپ را به یکی از مسیر های A یا B یا T هدایت می کند. این شیر به صورت ۳ و ۴ راهه و ۲ یا ۳ وضعیته با اسپول های متفاوت و با آپشن تک بوبین، دو بوبین با جریان AC و DC در دسترس است. برای مشاهده انواع اسپول و سلونوئیدهای متداول و در دسترس به کاتالوگ مربوطه مراجعه نمایید.

 

کنترل این نوع شیر به صورت مکانیکی (اهرمی) بوده و با جابجایی اهرم توسط اپراتور اسپول جابجا می شود و روغن خروجی از پمپ را به یکی از مسیر های A یا B یا T هدایت می کند. این شیر به صورت ۳ و ۴ راهه و ۲ یا ۳ وضعیته با اسپول های متفاوت و با آپشن تثبیت کننده وضعیت در دسترس است. برای مشاهده انواع اسپول های متداول در دسترس به کاتالوگ مربوطه مراجعه نمایید. 

 

استفاده از شیرهای کنترل جهت در سایز های بزرگ برای تامین دبی مورد نیاز و جلوگیری از ایجاد فشار در مدار ضروری می باشد. با بزرگ شدن سایز شیرهای کنترل جهت نیروی لازم برای کنترل اسپول نیز افزایش می یابد باتوجه به محدود بودن نیروی سلونوئید ها ، از یک شیر کوچک برای کنترل شیر بزرگ تر استفاده می شود.

 

شیر کنترل جهت کاتریجی در سوراخ های استاندارد (تعبیه شده در بلوک یا چندراهه)  استقرار می یابند. برای ایجاد سوراخ در محل کاتریج ها از انواع مته و برقوها استفاده می شود. پوسته یا بدنه شیر دارای دو مجرای اصلی A , B است که توسط سوپاپ و یا اسپول مجرای مذکور به یکدیگر متصل و یا مسدود می گردند. انواع شیر هیدرولیک کنترل جهت کاتریجی قابل سفارش می باشد .

کلمات کلیدی : شیر هیدرولیک کنترل جهت - شیر کنترل جهت - شیر هیدرولیک جهتی - شیر مکانیکی - شیر اهرمی - شیر برقی - شیر سلونوئیدی - شیرکاتریجی - چک ولو - شیر جهتی - directional valve - directional