از شیر هیدرولیک کنترل دبی (جریان) به منظور تنظیم میزان روغن ارسالی به بخش های مختلف سیستم هیدرولیک استفاده می شود. استقرار صحیح شیر در جای مناسب عملکرد بهینه سیستم را به دنبال دارد. شیر هیدرولیک کنترل دبی (جریان) در انواع ثابت (غیر قابل تنظیم)، قابل تنظیم و خفه کننده و جبران کننده فشار در دسترس می باشد. مقدار جریان عبوری از یک شیر کنترل جریان مادامیکه اختلاف فشار در دو طرف آن ثابت باقی بماند تغییر نخواهد کرد.

 

 

شیر هیدرولیک کنترل دبی معمولی (بین راهی) معمولا برای کنترل سرعت و شتاب عملگر یا کاهش جریان به منظور استفاده در دیگر بخش های مدار به کار می رود. انتخاب ابعاد و حداکثر جریان منتقل شونده توسط شیر ، قابل سفارش بوده ومی توان المان های آن را مطابق نظر مشتری تغییر داد.

 

 

 

شیر هیدرولیک مدولار جریانی یک شیر کنترل جریان (دبی) میباشد که بصورت مدولار و با سطح اتصال استاندارد ساخته میشود. در صورتی که بخواهیم میزان روغن ارسالی یه قسمتی از شیر را کنترل کنیم و یا مدار را مجتمع نماییم از شیر هیدرولیک مدولار جریانی استفاده می کنیم. این شیر به سرعت و راحتی به تمام شیر های مدولار دارای سابپلیت یکسان ( بدون نیاز به لوله ) متصل شده و براحتی به مدار هیدرولیکی اجازه کنترل سرعت عملگر را می دهد. در صورت نیاز میتوان با ترکیب این شیر با شیر برقی کنترل جهت ، کنترل سرعت ( سریع یا آهسته ) عملگر در مدار بدست آورد.

 

 

شیر هیدرولیک کنترل دبی کاتریجی معمولا برای کنترل سرعت و شتاب عملگر یا کاهش جریان به منظور استفاده در دیگر بخش های مدار به کار می رود. شیرهای کاتریجی شیرهای بدون بدنه هستند در دو نوع رزوه ای و مونتاژی ساخته می شوند.

نمونه مونتاژی توسط یک درپوش در جایگاه استقرار می یابد. انتخاب ابعاد شیر و حداکثر جریان منتقل شونده توسط شیر ، قابل سفارش بوده و می توان المان های آن را مطابق نظر مشتری تغییر داد.

کلمات کلیدی : شیر هیدرولیک کنترل دبی - شیر هیدرولیک کنترل جریان - شیر کنترل دبی - شیر کنترل جریان - شیر هیدرولیک کنترل دبی معمولی - شیر هیدرولیک کنترل دبی بین راهی - شیر هیدرولیک کنترل جریان معمولی - شیر هیدرولیک کنترل جریان بین راهی - شیر هیدرولیک مدولار جریانی - شیر مدولار جریانی - شیر هیدرولیک کنترل دبی کاتریجی - شیر هیدرولیک کنترل جریان کاتریجی - شیر هیدرولیک کنترل دبی کارتریجی - شیر هیدرولیک کنترل جریان کارتریجی - ساخت شیر - تولید شیر - تولید شیر هیدرولیک در ایران - سازنده شیرهای هیدرولیک