شیر هیدرولیک کنترل فشار از افزایش‌ فشار سیال‌ در سیستم‌ از یک‌ حد معین‌ جلوگیری‌ می‌نمایند. حداکثر فشار تنظیم‌ شده‌ در این‌ شیرها معمولا بیش‌ از حداکثر فشار کار مصرفی‌ می‌باشد یک‌ شیر محدود کننده‌ فشار که‌ تحت‌ حداکثر فشار کاری‌ سیستم‌ تنظیم‌ گردیده‌ می‌بایست‌ در سیستم‌ در خط فشار بعد از پمپ‌ تعبیه‌ گردد و هیچگونه‌ شیر دیگری‌ نبایستی‌ بین‌ این‌ شیر و پمپ‌ قرار گیرد.

فشار مورد نیاز در شیرهیدرولیک کنترل فشار توسط پیچ متصل به فنر و زیاد کردن نیروی پشت فنر انجام می پذیرد. در شیر تابع‌ فشار با اعمال‌ فشار در جهت‌ مخالف‌ نیروی‌ فنر مسیر جریان‌ انتقالی‌ باز و یا بسته‌ می‌شود. در مواقعی‌ که‌ لازم‌ باشد پمپ‌ دیگری‌ را وارد یک‌ مدار هیدرولیک‌ کرده‌ و یا از مدار خارج‌ می نمایند. مثلا در موقع‌ حرکت‌ سریع‌ و حرکت‌ بار در ماشینهای‌ ابزار از این‌ شیرها استفاده‌ می‌شود.

 

شیر هیدرولیک فشار شکن معمولی و مدولار را می توان برای کنترل یک خط هیدرولیکی و یا بصورت دوتایی برای کنترل دو خط کنترلی به کار برد. این نوع از شیر هیدرولیک بصورت طبیعی بعنوان محدود کننده فشار در مدار هیدرولیکی و یا بعنوان محدود کننده فشار حداکثر (که درحرکت عملگر بوجود می آید) بکاربرده می شود.به منظور انتخاب صحیح و مناسب انواع شیر اطمینان برای کاربردهای خاص و همچنین جهت تنظیم فشار مناسب برای عملکرد مطلوب می بایست توجه نمود که در اغلب شیرهای اطمینان با عملکرد مستقیم اختلاف قابل توجهی بین فشار شکست و فشار نظیر عبور جریان وجود دارد. 

 

 

شیر هیدرولیک کنترل فشار پایلوت دار بصورت طبیعی بعنوان محدود کننده فشار در مدار هیدرولیکی و یا بعنوان محدود کننده فشار حداکثر بکاربرده می شود. این شیر به صورت دو مرحله ای بوده و شیر اصلی توسط پایلوت که روی آن نصب شده کنترل می شود. پاسخ زمانی یکی از مهمترین ویژگی های شیر اطمینان است که میزان اهمیت آن بسته به کاربرد مورد نظر تعیین میگردد.

 

شیر هیدرولیک کنترل فشار کاتریجی یک شیر کاتریجی یا بدون بدنه می باشد که می تواند بصورت طبیعی بعنوان محدود کننده فشار در مدار هیدرولیکی و یا بعنوان محدود کننده فشار حداکثر (که درحرکت عملگر بوجود می آید) بکار برده می شود.تنظیم فشار در این شیرها توسط پیچ متصل به فنر فشاری انجام می شود با افزایش فشار روی فنر فشار باز شدن یا بستن شیر افزایش می یابد. پاسخ زمانی یکی از مهمترین ویژگی های شیر کنترل فشار است که میزان اهمیت آن بسته به کاربرد مورد نظر تعیین میگردد.

کلمات کلیدی : شیر هیدرولیک کنترل فشار - شیر محدود کننده‌ فشار - شیر تابع‌ فشار - شیر هیدرولیک فشار شکن معمولی - شیر هیدرولیک فشار شکن مدولار - محدود کننده فشار حداکثر - شیر اطمینان - فشار شکست - فشار نظیر عبور جریان - شیر هیدرولیک کنترل فشار پایلوت دار - شیر هیدرولیک کنترل فشار کاتریجی - ساخت فشارشکن - ساخت شیر - تولید شیر هیدرولیک - تولید شیر فشارشکن - تولید شیر اطمینان - فشارشکن - شیر کنترل فشار