توضیحات کلی:شیرهای پروپرشنال با عملکرد مستقیم به دو صورت همراه با برد داخلی و یا همراه با برد خارجی در دسترس می باشد. این شیر به صورت یک مرحله ای عمل می کنند .بدین معنی که با دریافت سیگنال بوبین عمل کرده و اسپول را جا بجا می کند این نوع عملکرد به دلیل محدودیت در سلونوئید ها فقط در سایزهای کوچک امکان پذیر است.امروزه تکنولوژی شیر پروپرشنال با توجه به تکنولوژی سوئیچینگ و حلقه بسته در سیستمهای هیدرولیک، گسترش پیدا کرده است و صنعت روز به روز مزایای این تکنولوژی را تجربه می کند. به زبان ساده شیر آلات پروپرشنال، شیر آلات هیدرولیکی الکتریکی قابل تنظیم هستند. آنها به اپراتور تقریبا کنترل تنظیم نامحدود و انعطاف پذیری می دهند. ابتدا یک سیگنال الکتریکی بعنوان ورودی برحسب ولتاژ (معمولا بین v10± تا ۰ ) وارد یک آمپلی فایر یا تقویت کننده الکترونیکی می شود و در آنجا به یک جریان الکتریکی (بر حسب آمپر) تبدیل می شود. این جریان الکتریکی وارد سلونوئید شیر پروپرشنال می شود. خروجی این سلونوئید را نیرو یا حرکت بوجود می آورد. نیرو یا حرکت ناشی از سلونوئید شیر پروپرشنال وارد شیر پروپرشنال می شود.خروجی شیر پروپرشنال،یک جریان یا یک فشار می باشد و خروجی شیر پروپرشنال وارد عملگرهای هیدرولیکی اعم از هیدروموتور و سیلندر می شود و درنهایت ماشین شروع به کار می کند.

 

نماد و سیمبل    ================================================================

عملکرد    ====================================================================

 

شیرهای تناسبی در پاسخ به سیگنال کنترل از نوع الکتریکی یا الکترونیکی جریان یا فشار سیستم را کنترل می کنند اینگونه شیرها می توانند به منظور کنترل مقدار کمیت مورد نظر (فشار جریان و جهت سیال ) در بی نهایت وضعیت موقعیت دهی شوند.عملکرد شیرهای تناسبی در طیف گسترده ای مابین عملکرد شیرهای سولونوئیدی از نوع قطع و وصل و شیرهای الکتروهیدرولیک سرو قرار می گیرند با توجه به اینکه در اینگونه شیرها تغییر جریان سیال خروجی در اثر تغییر جریان الکتریکی ورودی دقیقا خطی نمی باشد به اینگونه شیرها عنوان تناسبی تعلق می گیرد صرف نظر از پاسخ غیر خطی شیرهای تناسبی استفاده از آنها روش کم هزینه ای را جهت کنترل موقعیت سرعت و یا نیرو در پیش روی ما قرار می دهد.به طور سنتی در ساختمان شیرهای تناسبی از سولونوئید استفاده می شود تا در پاسخ به سیگنال متغیر ورودی خروجی همواری را از نوع فشار جریان سیال جهت جریان و شتابگیری مثبت یا منفی تامین نماید شیرهای کنترل فشار تناسبی شیرهای کنترل جریان تناسبی و کنترل جهت تناسبی نمونه ای از انواع شیرهای تناسبی می باشد برخی از این شیرها چنان طراحی می شوند که چند پارامتر را به صورت همزمان کنترل کنند در شیرهای تناسبی این امکان وجود دارد که برای عملکردهای مختلف شیرطی یک سیکل از چند تنظیم مختلف استفاده شود .این نوع شیر نسخه اصلاح شده شیرهای سولونوئید چهارراهه از نوع قطع و وصل می باشند که در آنها سولونوئیدهای تناسبی جایگزین سولونوئیدهای معمولی گشته اند. در اثر تعادل نیروی سولونوئید با نیروی فنر، اسپول در موقعیت مناسب قرار می گیرد.