توضیحات کلی شیر کنترل دبی کارتریجی :

شیر کنترل دبی کارتریجی معمولا برای کنترل سرعت و شتاب عملگر یا کاهش جریان به منظور استفاده در دیگر بخش های مدار به کار می رود. شیرهای کاتریجی شیرهای بدون بدنه هستند در دو نوع پیچی و مونتاژی ساخته می شوند نمونه مونتاژی توسط یک درپوش در جایگاه استقرار می یابد . انتخاب ابعاد شیر و حداکثر جریان منتقل شونده توسط شیر ، قابل سفارش بوده و می توان المان های آن را مطابق نظر مشتری تغییر داد. در زیر یک نمونه ساخته شده را تشریح میکنیم.

کد گذاری    ============================================================================

عملکرد    ==============================================================================

 

 

شیر یکطرفه اجزا ساده ولی مهم سیستم هیدرولیک است به بیان ساده از این شیر ها به منظور ثابت نگه داشتن جهت جریان سیال استفاده می شود. شیر یکطرفه حرکت آزاد سیال را در یک جهت میسر ساخته و از حرکت آن در جهت مقابل جلوگیری می کند. پاپت ولو ها شیرهای برقی کنترل جهت هستند که با تحریک سولونویید آن مسیر روغن را باز یا بسته می کند. یکی از اصلی ترین کاربرد این شیر ها در قفل کن می باشد. استقرار صحیح شیر در جای مناسب عملکرد بهینه سیستم را به دنبال دارد مقدار جریان عبوری از یک شیر کنترل جریان مادامیکه اختلاف فشار در دو طرف آن ثابت باقی بماند تغییر نخواهد کرد.

نماد عناصر هیدرولیک    ====================================================================

 

شیر کنترل دبی بین راهی معمولا در قسمت قبل یا بعد از عملگر قرار می گیرد و با برقراری جریان روغن از شیرها و لوله ها عبور کرده و به شیر مورد اشاره می رسد در این نقطه جریان سیال با کاهش سطح مقطع رو به رو می شود و تمامی جریان قادر به عبور از آن نمی باشد .بدین ترتیب جریان ورودی به عملگر کنترل شده و حرکت به آرامی صورت می پذیرد. (میزان خروجی شیر کنترل دبی توسط پیچ روی شیر تنظیم می گردد.)

 
 مشخصات
۳۵۰ bar (5075 psi)حدکثر فشار کاری
بسته به سایز تاL/m  ۳۲حداکثر جریان عبوری
DIN 51 524مایع هیدرولیک
-۲۰C  تا  +۸۰Cدرجه حرارت مایع هیدرولیک
آلومینیوم  یا  استیلجنس
مطابق با سفارش و ابعادسایز دنده

نمودار    ==============================================================================

کلمات کلیدی : شیر هیدرولیک کنترل دبی - شیر هیدرولیک کنترل جریان - شیر کنترل دبی - شیر کنترل جریان - شیر هیدرولیک کنترل دبی کاتریجی - شیر هیدرولیک کنترل جریان کاتریجی - شیر هیدرولیک کنترل دبی کارتریجی - شیر هیدرولیک کنترل جریان کارتریجی - ساخت شیر - تولید شیر - تولید شیر هیدرولیک در ایران - سازنده شیرهای هیدرولیک - شیر کنترل دبی کارتریجی