یونیت هیدرولیـک مجمـوعه ای است دارای مخزن هیدرولیـک، الکتروموتور، شیرآلات کنترلـی فشار، دبی و جهت و دیگـر ادوات نصـب شده  بر روی آن است که جهـت تامین دبی، کنترل فشار و جهت جریان مـورد استفـاده قرار می‌گـیرد. این مجموعـه همچـنین با عنـوان پاورپک، پاوریونیـت یا یونیت قدرت نیز نامیده می‌شود.
سایز الکتروموتور مصرفی بر مبنای فشار و دبی مورد نیاز سیستم تعیین می‌گردد. توان معمول الکتروموتورهای تک فاز تا ۲/۲ کیلو وات و الکتروموتورهای سه فاز  تا ۱۶۰ کیلو وات می‌باشد.
چیدمان شیر آلات، پمپها و الکتروموتور بر روی مخزن روغن بر اساس مـدار طـراحی شده برای سیستم و محدودیتـهای نصـب انجام می‌شود. معمولا شکل ظاهـری یونیت هیدرولیک و نحوه قرارگیری الکتروموتور نسبت به مخزن به یکی از چهار مدل نصب ذیل انجام میشود.
مدل نصب: A الکتروموتور به صورت عمودی روی مخزن

مدل نصب B: الکتروموتور به صـورت افقـی زیـر مخـزن

مدل نصب: C الکتروموتور به صورت افقی بر روی مخزن

مدل نصب : Dالکتروموتور به صـورت افقـی کنار مخـزن

در صـورتیکه به دلیـل محدودیتهـای نصب، امکـان استفـاده از مدلهـای معمول نصب وجود نداشته باشد، چیدمان الکتروموتور، بلوک شیرآلات و قطعـات جانبی با توجه به فضای موجود انجام میگیرد. همچنین ممکن است به جـای الکتـروموتور از انـواع موتور دیـزل یا بنـزینی به عنـوان محرک پمپ استفاده شود.

شرکت سامان صنعت پویا توانایی طراحی مدار و ساخت انواع یونیت های هیدرولیک را براساس عملکرد و شرایط کاری مختلف دارا می باشد.همچنین این شرکت در زمینه تغییر طراحی و طراحی مجدد یونیت، ساخت و یا تامین ادوات مورد نیاز شامل انواع بلوکها، شیرها، پمپها و سایر قطعات همچنین تعمیر و بهینه سازی یونیتهای هیدرولیک شامـل رفع نشتی یونیت، تست و تنظیـم و تـعمیر شیرها و پمپ، نصب یا جایگزینی فیلترها،  نصب سیستمهای سیرکوله فیلتراسـیون و خنک کن روغن توانایی و تجربه انجام کا را دارا می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی : یونیت هیدرولیک - طراحی یونیت هیدرولیک - طراحی پاورپک - ساخت پاورپک - بهینه سازی یونیت هیدرولیک - ساخت یونیت هیدرولیک - تولید پاورپک  - سیستم هیدرولیکی - یونیت هیدرولیـک