ضربه گیر

ضربه گیری از عملگر هیدرولیک Cushioning

معمولا زمانی که سرعت سیلندر بیش از 10 cm/s است و در مواردی که لازم است سرعت بار به شدت کاهش یابد از وسائل ضربه گیری استفاده می شود. ضربه گیری باعث جذب انرژی جنبشی بار و آرام شدن حرکت پیستون می گردد. انرژی جذب شده به گرما تبدیل شده و سبب گرم شدن سیال می گردد.
ادامه مطلب