انیمیشن عملگر هیدروپنوماتیک

عملگرهای هیدرونیوماتیک

(سیال زرد رنگ سیال هیدرولیک و سیال آبی رنگ سیال نیوماتیک است)
عملگرهیدروپنوماتیک یا بوستر پنوماتیک نوعی عملگر پنوماتیکی است با ورودی دبی هوای فشرده و خروجی نیرو در اُردر نیروی عملگرهای هیدرولیکی.

ادامه مطلب