فیوز هیدرولیکی

فیوزهای هیدرولیک شباهت زیادی به فیوزهای الکتریکی دارند؛ همانگونه که فیوز الکتریکی در مدارهای برقی یا الکترونیکی در هنگام افزایش بار (over load) یا افزایش دما (over heating) سبب قطع مدار شده و از آسیب های جدی به تجهیزات جلوگیری می کند، فیوز هیدرولیکی نیز جهت ایمنی تجهیزات و عناصر مدار هیدرولیک بکار میرود. بطور مثال اگر نشت روغن (شکستگی لوله یا پارگی شیلنگ) در مدار بوجود آید فیوز هیدرولیک متوجه شده و مسیر روغن را می بندد تا از به هدر رفتن روغن جلوگیری شود. به همین جهت در بین متخصصین فنی به اسم قطع کن شیلنگ شناخته می شود …

ادامه مطلب