تعمیر شیر کارتریجی

شیرهای کارتریجی کنترل جهت ، کنترل دبی و کنترل فشار در انواع سایز توسط شرکت سامان صنعت پویا قابل تعمیر است

شیر های کنترل جهت کارتریجی اجزا ساده ولی مهم سیستم هیدرولیک است به بیان ساده از این شیر ها به منظور ثابت نگه داشتن جهت جریان سیال استفاده می شود. این شیر ها حرکت آزاد سیال را در یک جهت میسر ساخته و از حرکت آن در جهت مقابل جلوگیری می کند. در نوع سلونوئیدی شیرهای کاتریجی کنترل جهت با تحریک سولونویید مسیر روغن باز یا بسته می شود.  استقرار صحیح شیر در جای مناسب عملکرد بهینه سیستم را به دنبال دارد

 

 

 

شیر کنترل دبی کارتریجی معمولا برای کنترل سرعت و شتاب عملگر یا کاهش جریان به منظور استفاده در دیگر بخش های مدار به کار می رود. شیرهای کارتریجی شیرهای بدون بدنه هستند در دو نوع پیچی و مونتاژی ساخته می شوند نمونه مونتاژی توسط یک درپوش در جایگاه استقرار می یابد شیر کنترل دبی بین راهی معمولا در قسمت قبل یا بعد از عملگر قرار می گیرد و با برقراری جریان روغن از شیرها و لوله ها عبور کرده و به شیر مورد اشاره می رسد در این نقطه جریان سیال با کاهش سطح مقطع رو به رو می شود و تمامی جریان قادر به عبور از آن نمی باشد .بدین ترتیب جریان ورودی به عملگر کنترل می شود.

 
شیر کارتریجی کنترل فشار

این نوع شیر ، شیر کارتریجی یا بدون بدنه می باشد که می تواند برای کنترل  خط فشار تنظیم شود. این شیر بصورت طبیعی بعنوان محدود کننده فشار در مدار هیدرولیکی و یا بعنوان محدود کننده فشار حداکثر (که درحرکت عملگر بوجود می آید) بکار برده می شود. به منظور انتخاب صحیح و مناسب انواع شیر کنترل فشار برای کاربردهای خاص و همچنین جهت تنظیم فشار مناسب برای عملکرد مطلوب می بایست توجه نمود که در اغلب شیرهای فشاری با عملکرد مستقیم اختلاف قابل توجهی بین فشار شکست و فشار نظیر عبور جریان وجود دارد .