اهمیت عملکرد فنی شیر و تعدد کد ، موارد دیگری چون زمان تحویل و هزینه‌های زیاد ناشی از تهیه شیر نو و... تعمیر مجدد شیرهای سرو و پروپرشنال را امری اجتناب ناپذیر بدل نموده و این مساله تنها محدود به صنعت ایران نبوده و حتی در کشورهای صنعتی دیگر نیز صادق می‌باشد. از طرفی حتی در صورت داشتن تیم نت منظم و کارآمد در کارخانه ، در مورد کالیبراسیون دوره‌ای شیرهای پروپرشنال و سرو به دلیل حساسیت آن ها نیاز به استفاده از ظرفیت متخصصین و دستگاه‌هایی با دقت بالا می‌باشد.

شرکت سامان صنعت پویا مجهز به یونیت تست پیشرفته شیرهای سرو و پروپرشنال بوده و پس از تعمیر شیرهای سرو و پروپرشنال معیوب، به‌کمک آن شیر تعمیری را تحت تست های شدید قرار داده و بسته به نوع شیر هیدرولیک، تمامی فرمان‌های عملکردی و کارکردی آن کنترل می‌ کند. علاوه برتعمیر شیر، شما قادر هستید در صورت تمایل از جدول زیر شیر مورد نظر خود را به صورت نو با گارانتی 12 ماهه سامان صنعت پویا تهیه نمایید.

شیرهای سرو و پروپرشنال

شیر آتوس(ATOS)

 

نوع شیر

قابل تعمیر

تعمیر شده

عکس

ثبت سفارش

PRESSURE RELIEF SUBPLATE ISO4401ARZME-A-010CART
BRZMO-A,AE,AES -010
CRZMO-A,AEB,AES-010
DRZMO-TERS-010
RZMO-AERS-010
ERZMO-R,REB,RES-010
FRZMO-A,AE,AES-030
GHZMO-A-030
HRZMO-A,AEB,AES-030
IHMZO-A-030
JRZMO-TERS-030
RZMO-AERS-030
KRZMO-R,REB,RES-030
PRESSURE RELIEF SUBPLATE ISO6264AAGMZE-A
BAGMZO-A,AE,AES
CAGMZO-A,AEB,AES
D RZMO-TERS
RZMO-AERS
EAGZMO-R,REB,RES
PRESSURE REDUCING SUBPLATE ISO4401ARZGE-A-010 CART    RZGE-A
BRZGO-A,AE,AES-010
CRZGO-A,AEB,AES-010
D  RZGO-TERS-010
RZGO-AERS-010
ERZGO-R,REB,RES-010
FRZGO-A,AE,AES-033
G  HZGO-A-031
KZGO-A-031
HRZGO-A,AEB,AES-033
I  HZGO-A-031
 KZGO-A-031
J RZGO-TERS-033
RZGO-AERS-033
KRZGO-R,REB,RES-033
PRESSURE REDUCING TWO STAGE ISO 5781AAGRCZO-A,AE,AES
BAGRCZO-A,AEB,AES
C    AGRCZO-TERS
AGRCZO-AERS
DAGRCZO-R,REB,RES
FLOW CONTROLSAQVHZO-A,AE,AES
QVHZOR-A,AE,AES
B QVHZO-A,AEB,AES
QVHZOR-A,AEB,AES
C    QVHZO-T,TE,TES
QVHZOR-T,TE,TES
DQVHZO-TEB,TES
QVHZOR-TEB,TES
DIRECTIONALS ISO 4401ADHZE-A
 DKZE-A
BDHZO-A,AE,AES
DKZOR-A,AE,AES
CDHZO-A,AEB,AES
DKZOR-A,AEB,AES
DDPZO-A,AE,AES
EDPZO-A,AEB,AES
FDPZO-T,TE,TES
GDPZO-TEB,TES
HIGH PERFORMANCE ISO 4401A  DHZO-T,TE,TES
DKZOR-T,TE,TES
B   DHZO-TEB,TES
DKZOR-TEB,TES
CDPZO-L,LE,LES
DDPZO-LEB,LES 
SERVOPROPORTIONAL ISO 4401A  DHZO-TEB,TES
DKZOR-TEB,TES
BDPZO-LEB,LES
C DLHZO-T,TE,TES
DLKZOR-T,TE,TES
DDLHZO-TEB,TES
DLKZOR-TEB,TES
E DHZO-TEZ
DLHZO-TEZ
DKZOR-TEZ
DLKZOR-TEZ
DPZO-LEZ
PRESSURE CONTROLSALICZO-A,AE,AES
BLIMZO-A,AE,AES
CLIRZO-A,AE,AES

 

 

ویکرز VICKERS

 

نوع

قابلیت تعمیر

تعمیر شده

عکس

ثبت سفارش

KBSDG4V
KBFDG4V
KBDG4V
KHDG5V
KFDG4V
KDG4V
KBCG
EHST
KCG

نوع

قابلیت تعمیر

تعمیر شده

عکس

ثبت سفارش

KBHDG5V
KBFDG5V
KBDG5V
KHDG5V
KFDG5V
KDG5V
KBCG
KCG
KBX(C)G
KX(C)G

نوع

قابلیت تعمیر

تعمیر شده

عکس

ثبت سفارش

CVI&CVCS
CVU-EFP1

کلمات کلیدی : شیر اتوس  شیر پارکر  تعمیر شیر هیدرولیک تست شیرپرپورشنال  تعمیر شیر پرپورشنال

RZMO HMZO AGMZE AGMZO RZGE RZGO HZGO KZGO QVHZO QVHZOR DPZO DKZOR LICZO ATOS PARKER DUPLOMATIC YUKEN VALVE