تعمیر و تست سایر برندهای شیر هیدرولیک

اهمیت عملکرد فنی شیر و تعدد کد ، موارد دیگری چون زمان تحویل و هزینه‌های زیاد ناشی از تهیه شیر نو و… تعمیر مجدد شیرهای سرو و پروپرشنال را امری اجتناب ناپذیر بدل نموده و این مساله تنها محدود به صنعت ایران نبوده و حتی در کشورهای صنعتی دیگر نیز صادق می‌باشد. از طرفی حتی در صورت داشتن تیم نت منظم و کارآمد در کارخانه ، در مورد کالیبراسیون دوره‌ای شیرهای پروپرشنال و سرو به دلیل حساسیت آن ها نیاز به استفاده از ظرفیت متخصصین و دستگاه‌هایی با دقت بالا می‌باشد.

 

شرکت سامان صنعت پویا مجهز به یونیت تست پیشرفته شیرهای سرو و پروپرشنال بوده و پس از تعمیر شیرهای سرو و پروپرشنال معیوب، به‌کمک آن شیر تعمیری را تحت تست های شدید قرار داده و بسته به نوع شیر هیدرولیک، تمامی فرمان‌های عملکردی و کارکردی آن کنترل می‌ کند. علاوه برتعمیر شیر، شما قادر هستید در صورت تمایل از جدول زیر شیر مورد نظر خود را به صورت نو با گارانتی 12 ماهه سامان صنعت پویا تهیه نمایید.

 

شیر آتوس(ATOS)

نوع شیر: PRESSURE RELIEF SUBPLATE ISO4401

A – RZME-A-010CART

تعمیر شده: بله

B – RZMO-A,AE,AES -010

تعمیر شده: بله

C – RZMO-A,AEB,AES-010

تعمیر شده: بله

D – RZMO-TERS-010

D – RZMO-AERS-010

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر

E – RZMO-R,REB,RES-010

تعمیر شده: بله

F – RZMO-A,AE,AES-030

تعمیر شده: بله

G – HZMO-A-030

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر

H – RZMO-A,AEB,AES-030

تعمیر شده: بله

I – HMZO-A-030

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر

J – RZMO-TERS-030

J – RZMO-AERS-030

تعمیر شده: بله

K – RZMO-R,REB,RES-030

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر

نوع شیر: PRESSURE RELIEF SUBPLATE ISO6264

A – AGMZE-A

تعمیر شده: بله

B – AGMZO-A,AE,AES

تعمیر شده: بله

C – AGMZO-A,AEB,AES

تعمیر شده: بله

D – RZMO-TERS

D – RZMO-AERS

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: بله

E – AGZMO-R,REB,RES

تعمیر شده: بله

نوع شیر: PRESSURE REDUCING SUBPLATE ISO4401

A – RZGE-A-010 CART    RZGE-A

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر

B – RZGO-A,AE,AES-010

تعمیر شده: بله

C – RZGO-A,AEB,AES-010

تعمیر شده: بله

D – RZGO-TERS-010

D – RZGO-AERS-010

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر

E – RZGO-R,REB,RES-010

تعمیر شده: بله

F – RZGO-A,AE,AES-033

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر

G – HZGO-A-031

G – KZGO-A-031

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر

H – RZGO-A,AEB,AES-033

تعمیر شده: بله

I – HZGO-A-031

I –  KZGO-A-031

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر

J – RZGO-TERS-033

J – RZGO-AERS-033

تعمیر شده: بله

K – RZGO-R,REB,RES-033

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر

نوع شیر: PRESSURE REDUCING TWO STAGE ISO 5781

A – AGRCZO-A,AE,AES

تعمیر شده: بله

B – AGRCZO-A,AEB,AES

تعمیر شده: بله

C – AGRCZO-TERS

C – AGRCZO-AERS

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر

D – AGRCZO-R,REB,RES

تعمیر شده: بله

نوع شیر: FLOW CONTROLS

A – QVHZO-A,AE,AES

A – QVHZOR-A,AE,AES

تعمیر شده: بله

B –  QVHZO-A,AEB,AES

B – QVHZOR-A,AEB,AES

تعمیر شده: بله

C – QVHZO-T,TE,TES

C – QVHZOR-T,TE,TES

تعمیر شده: بله

D – QVHZO-TEB,TES

D – QVHZOR-TEB,TES

تعمیر شده: بله

نوع شیر: DIRECTIONALS ISO 4401

A – DHZE-A

A – DKZE-A

تعمیر شده: بله

B – DHZO-A,AE,AES

B – DKZOR-A,AE,AES

تعمیر شده: بله

C – DHZO-A,AEB,AES

C – DKZOR-A,AEB,AES

تعمیر شده: بله

D – DKZOR-A,AEB,AES

تعمیر شده: بله

E – DPZO-A,AEB,AES

تعمیر شده: بله

F – DPZO-T,TE,TES

تعمیر شده: بله

G – DPZO-TEB,TES

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر

نوع شیر: HIGH PERFORMANCE ISO 4401

A – DHZO-T,TE,TES

A – DKZOR-T,TE,TES

تعمیر شده: بله

B – DHZO-TEB,TES

B – DKZOR-TEB,TES

تعمیر شده: بله

C – DPZO-L,LE,LES

تعمیر شده: بله

D – DPZO-LEB,LES

تعمیر شده: بله

نوع شیر: SERVOPROPORTIONAL ISO 4401

A – DHZO-TEB,TES

A – DKZOR-TEB,TES

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر

B – DPZO-LEB,LES

تعمیر شده: بله

C – DLHZO-T,TE,TES

C – DLKZOR-T,TE,TES

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر

D – DLHZO-TEB,TES

D – DLKZOR-TEB,TES

تعمیر شده: بله

E –  DHZO-TEZ

E – DLHZO-TEZ

E – DKZOR-TEZ

E – DLKZOR-TEZ

E – DPZO-LEZ

تعمیر شده: بله

نوع شیر: PRESSURE CONTROLS

A – LICZO-A,AE,AES

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر

B – LIMZO-A,AE,AES

تعمیر شده: بله

C – LIRZO-A,AE,AES

تعمیر شده: بله

ویکرز VICKERS

نوع: KBSDG4V

تعمیر شده: بله

نوع: KBFDG4V

تعمیر شده: بله

نوع: KBDG4V

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر

نوع: KHDG5V

تعمیر شده: بله

نوع: KFDG4V

تعمیر شده: بله

نوع: KDG4V

تعمیر شده: بله

نوع: KBCG

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر

نوع: EHST

تعمیر شده: بله

نوع: KCG

تعمیر شده: بله

نوع: KBHDG5V

تعمیر شده: بله

نوع: KBFDG5V

تعمیر شده: بله

نوع: KBDG5V

تعمیر شده: بله

نوع: KHDG5V

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر

نوع: KFDG5V

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر

نوع: KDG5V

تعمیر شده: بله

نوع: KBCG

تعمیر شده: بله

نوع: KCG

تعمیر شده: بله

نوع: KBX(C)G

تعمیر شده: بله

نوع: KX(C)G

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر

نوع: CVI&CVCS

تعمیر شده: بله

نوع: CVU-EFP1

قابلیت تعمیر: دارد

تعمیر شده: خیر