اهمیت عملکرد فنی شیر و تعدد کد ، موارد دیگری چون زمان تحویل و هزینه‌های زیاد ناشی از تهیه شیر نو و... تعمیر مجدد شیرهای سرو و پروپرشنال را امری اجتناب ناپذیر بدل نموده و این مساله تنها محدود به صنعت ایران نبوده و حتی در کشورهای صنعتی دیگر نیز صادق می‌باشد. از طرفی حتی در صورت داشتن تیم نت منظم و کارآمد در کارخانه ، در مورد کالیبراسیون دوره‌ای شیرهای پروپرشنال و سرو به دلیل حساسیت آن ها نیاز به استفاده از ظرفیت متخصصین و دستگاه‌هایی با دقت بالا می‌باشد.

شرکت سامان صنعت پویا مجهز به یونیت تست پیشرفته شیرهای سرو و پروپرشنال بوده و پس از تعمیر شیرهای سرو و پروپرشنال معیوب، به‌کمک آن شیر تعمیری را تحت تست های شدید قرار داده و بسته به نوع شیر هیدرولیک، تمامی فرمان‌های عملکردی و کارکردی آن کنترل می‌ کند. علاوه برتعمیر شیر، شما قادر هستید در صورت تمایل از جدول زیر شیر مورد نظر خود را به صورت نو با گارانتی 12 ماهه سامان صنعت پویا تهیه نمایید.

شیرهای سرو و پروپرشنال

شیر آتوس(ATOS)

 

نوع شیر

قابل تعمیر

تعمیر شده

عکس

ثبت سفارش

PRESSURE RELIEF SUBPLATE ISO4401 A RZME-A-010CART
B RZMO-A,AE,AES -010
C RZMO-A,AEB,AES-010
D RZMO-TERS-010
RZMO-AERS-010
E RZMO-R,REB,RES-010
F RZMO-A,AE,AES-030
G HZMO-A-030
H RZMO-A,AEB,AES-030
I HMZO-A-030
J RZMO-TERS-030
RZMO-AERS-030
K RZMO-R,REB,RES-030
PRESSURE RELIEF SUBPLATE ISO6264 A AGMZE-A
B AGMZO-A,AE,AES
C AGMZO-A,AEB,AES
D  RZMO-TERS
RZMO-AERS
E AGZMO-R,REB,RES
PRESSURE REDUCING SUBPLATE ISO4401 A RZGE-A-010 CART    RZGE-A
B RZGO-A,AE,AES-010
C RZGO-A,AEB,AES-010
D   RZGO-TERS-010
RZGO-AERS-010
E RZGO-R,REB,RES-010
F RZGO-A,AE,AES-033
G   HZGO-A-031
KZGO-A-031
H RZGO-A,AEB,AES-033
I   HZGO-A-031
 KZGO-A-031
J  RZGO-TERS-033
RZGO-AERS-033
K RZGO-R,REB,RES-033
PRESSURE REDUCING TWO STAGE ISO 5781 A AGRCZO-A,AE,AES
B AGRCZO-A,AEB,AES
C     AGRCZO-TERS
AGRCZO-AERS
D AGRCZO-R,REB,RES
FLOW CONTROLS A QVHZO-A,AE,AES
QVHZOR-A,AE,AES
B  QVHZO-A,AEB,AES
QVHZOR-A,AEB,AES
C     QVHZO-T,TE,TES
QVHZOR-T,TE,TES
D QVHZO-TEB,TES
QVHZOR-TEB,TES
DIRECTIONALS ISO 4401 A DHZE-A
 DKZE-A
B DHZO-A,AE,AES
DKZOR-A,AE,AES
C DHZO-A,AEB,AES
DKZOR-A,AEB,AES
D DPZO-A,AE,AES
E DPZO-A,AEB,AES
F DPZO-T,TE,TES
G DPZO-TEB,TES
HIGH PERFORMANCE ISO 4401 A   DHZO-T,TE,TES
DKZOR-T,TE,TES
B    DHZO-TEB,TES
DKZOR-TEB,TES
C DPZO-L,LE,LES
D DPZO-LEB,LES  
SERVOPROPORTIONAL ISO 4401 A   DHZO-TEB,TES
DKZOR-TEB,TES
B DPZO-LEB,LES
C  DLHZO-T,TE,TES
DLKZOR-T,TE,TES
D DLHZO-TEB,TES
DLKZOR-TEB,TES
E  DHZO-TEZ
DLHZO-TEZ
DKZOR-TEZ
DLKZOR-TEZ
DPZO-LEZ
PRESSURE CONTROLS A LICZO-A,AE,AES
B LIMZO-A,AE,AES
C LIRZO-A,AE,AES

 

 

ویکرز VICKERS

 

نوع

قابلیت تعمیر

تعمیر شده

عکس

ثبت سفارش

KBSDG4V
KBFDG4V
KBDG4V
KHDG5V
KFDG4V
KDG4V
KBCG
EHST
KCG

نوع

قابلیت تعمیر

تعمیر شده

عکس

ثبت سفارش

KBHDG5V
KBFDG5V
KBDG5V
KHDG5V
KFDG5V
KDG5V
KBCG
KCG
KBX(C)G
KX(C)G

نوع

قابلیت تعمیر

تعمیر شده

عکس

ثبت سفارش

CVI&CVCS
CVU-EFP1

کلمات کلیدی : شیر اتوس  شیر پارکر  تعمیر شیر هیدرولیک تست شیرپرپورشنال  تعمیر شیر پرپورشنال

RZMO HMZO AGMZE AGMZO RZGE RZGO HZGO KZGO QVHZO QVHZOR DPZO DKZOR LICZO ATOS PARKER DUPLOMATIC YUKEN VALVE