صنایع نیروگاهی

توضیحات:

در این قسمت شیرهای ارائه شده توسط شرکت سامان صنعت پویا برای کارخانه جات مختلف مربوط به صنایع نیروگاهی داخل و خارج کشور ارائه شده است.

مشتریان ما:

مپنا

  • شیر EHC سال 1392

شرکت نیروگاهی فراب:

  • شیر مدل DC10T سال 1390

دیگر مشتریان نیروگاهی ما:

  • نیروگاه شهید منتظری
  • نیروگاه مجلسی

خدمات ارائه شده به دیگر مشتریان ارائه شده:

  • شیرخاص کنترل جهت 5 به 2 (جهت نیروگاه سد عباسپور)
  • تعمیر شیر سروو D761 برند MOOG
  • تعمیر شیرهای پروپورشنال 4WREE