تکمیل اطلاعات

فرم تکمیل اطلاعات

تکمیل اطلاعات

نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
نام
نام خانوادگی
تمایل به اضافه کاری
آیا در حال حاضر شاغل هستید؟
سابقه محکومیت
سابقه بیماری طولانی مدت

سوابق کاری

در صورت اشتغال خالی رها شود

آشنایی با زبان های خارجی

مصاحبه حضوری