مقالات

ماهیچه های مصنوعی نیوماتیکی Pneumatic Artificial Muscle (PAM)s

ماهیچه های مصنوعی نیوماتیکی Pneumatic Artificial Muscle (PAM)s

ماهیچه های نیوماتیکی ابزارهایی هستند که قابلیت انقباض و کشیده شدن توسط کیسه نیوماتیکی از هوای فشرده را دارند. دریک تقلید منطقی از ماهیچه‌های انسان، PAMها معمولاً به صورت گروه‌های دوگانه قرار دارند: یکی آگونیست(موافق) و دیگری آنتاگونیست(مخالف). …  ...