واحد آموزش

آموزش

آموزش

واحد آموزش شرکت سامان صنعت پویا با بهره مندی از تجربه متخصصین خود در زمینـه آموزش و برگزاری سمینارهای تخصصی هیدرولیک و با توجـه به دسترسی به منابع عظیم اطلاعات فنی و تجهیزات کارگاهی و تجربیات بیست ساله در زمینه ...