محاسبه دبی پمپ های هیدرولیک

محاسبه دبی پمپ های هیدرولیک

جابجایی پمپ میزان حجم سیال خروجی پمپ بازای یک دور دوران کامل شفت پمپ توسط محرک خود است.

این جابجایی برخلاف نامش از جنس حجم بوده و با واحد  سی سی بر دور یا  میلی متر مکعب بر دور بیان می شود.

این کمیت یک مقدار ایده آل برای پمپ ها بوده و به روش های هندسی محاسبه می گردد.

با مقایسه این کمیت با دبی واقعی/خروجی پمپ می توان بازده حجمی پمپ را محاسبه کرد.

اولین گام در محاسبه بازده حجمی یک پمپ محاسبه ی تئوریک جابجایی آن است.

در ادامه روش محاسبه ی برخی از انواع پمپ های هیدرولیکی جابجایی مثبت بیان شده است.

محاسبه دبی ایده آل/ تئوری/جابجایی و بازده پمپ های هیدرولیک

دبی تئوری/ ایده آل پمپ های چرخدنده داخلی:

دبی تئوری/ ایده آل پمپ های پره ای:

دبی تئوری/ ایده آل پمپ های پیستونی محوری:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.